ES | CA | EN
931 439 399 634 722 247 info@marcbernat.comMarc Bernat
Tramitació en línia de serveis fiscals (Renda, autònoms, impostos, donacions, transmisions i herències) -  Impostos de successions, tota l'informació i tràmits vigents  -  Serveis professionals especialitzats en fiscalitat i tributació d'herències  -  Impostos per no residents  -  Gestió de l'IVA, IRPF, IRNR  -  Demaneu pressupost i informació sense cap compromís. - Assessor fiscal

Liquidació d'herències

L'Impost de Successions i Donacions és el responsable que hagis de pagar per rebre una liquidació d'herències o una donació.

La seva gestió està cedida a les comunitats autònomes, la qual cosa dóna lloc a la polèmica actual que rebre una herència a Catalunya tingui unes conseqüències econòmiques molt diferents per als hereus.

Què és la liquidació de l'herència?

És l'operació que es realitza per determinar l'actiu net, és a dir, deduir el passiu de l'causant i de l'herència, establir quins són els deutes hereditaris i descomptar de l'actiu brut.

Com liquidar una herència?

Al rebre una herència hem de presentar l'Impost sobre Successions i Donacions i això pot resultar-nos més complicat que la presentació d'altres impostos (Declaració IRPF, liquidació IVA, Declaració IRNR ...) ja que és un impost que el hem de presentar molt poques vegades en la vida. A la majoria de contribuents la presentació de l'Impost sobre Successions per liquidar una herència els genera dubtes sobre la liquidació i sobre la gestió de l'model fiscal.

Liquidació de l'impost sobre successions i donacions

Per fer la liquidació d'una herència s'ha de de calcular la base imposable de l'impost sobre successions i donacions que estarà formada pel valor real dels béns i drets que tingués el mort, i es podran deduir els deutes de la víctima i els despeses d'enterrament, funeral i última malaltia. S'aplicarà l'aixovar domèstic que es valora en el 3% sobre el cabal relicte.

Posteriorment calcularem la base liquidable de l'ISD que s'obté restant a la base imposable reduccions estatals i les de cada comunitat autònoma, també es podran aplicar reduccions per adquisició d'habitatge habitual i altres conceptes.

I finalment determinarem quina és la quota íntegra i la quota tributària de l'ISD. La quota íntegra és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus que correspongui de conformitat amb l'escala de tipus establerta per la comunitat autònoma o, si no, la que preveu la Llei estatal. La quota tributària és el resultat d'aplicar a la quota íntegra un coeficient que depèn de la quantia de el patrimoni preexistent i grup a què pertanyi el contribuent que adquireix l'herència, també és fixada per la comunitat autònoma.

Què és la liquidació d'herències?

La liquidació d'herències és el repartiment dels béns de la víctima entre els hereus en proporció a la quota que a cada un d'ells correspon, una vegada que s'ha acreditat amb el títol hereditari (el testament o amb la declaració d'hereus) qui són les persones amb dret a heretar i aquestes persones han acceptat l'herència.

Cal tenir en compte que l'herència està integrada tant pels béns i drets de l'difunt com pels seus deutes, i que aquests es transmeten als hereus de la mateixa forma que els béns.

Quins tipus de partició hereditària hi ha?

La partició de l'herència pot ser de tres tipus: a) voluntària; b) judicial; c) realitzada per Comptador Partidor.

S'entén per partició voluntària la que efectuen tots els hereus de comú acord. Pot formalitzar-se en document privat, però és convenient efectuar-la en escriptura pública davant Notari, sent necessari fer-la en escriptura davant notari quan en l'herència hi ha béns (per exemple immobles) inscrits en els diferents registres públics. L'escriptura de partició pot realitzar-se en la Notaria que lliurement triïn els hereus i requereix que l'escriptura de partició la signin tots els hereus, personalment o per mitjà d'apoderat.

Si els hereus no es posen d'acord sobre com repartir els béns del difunt, hauran d'acudir al jutge de primera instància perquè es realitzi una partició judicial. En aquest cas, el jutge ha de designar un perit perquè formi el quadern particional amb el repartiment dels béns de l'herència.

Finalment, la partició de l'herència pot fer-la el Comptador Partidor. La figura del Comptador Partidor pot ser testamentari o datiu. El Comptador Partidor testamentari és aquell que ha estat nomenat amb aquest caràcter pel testador en el testament perquè faci la partició de l'herència. El Comptador Partidor datiu és el nomenat pel notari o pel secretari judicial (abans de l'entrada en vigor de la nova Llei de la Jurisdicció Voluntària era indicat pel jutge) a sol·licitud dels hereus que representin el menys el cinquanta per cent de l'haver hereditari. La partició de l'herència realitzada pel Comptador Partidor requereix, un cop feta, l'aprovació del notari o del secretari judicial si no compta amb la confirmació expressa de tots els hereus i legataris.

El nomenament de Comptador Partidor, sigui testamentari o datiu, per a realitzar la partició de l'herència evita haver d'acudir a una partició judicial quan els hereus no es posen d'acord en la forma de repartir els béns.

Com es fa la partició d'herències?

Els interessats han de formar i aprovar un quadern de partició, que en l'aspecte formal es divideix habitualment en els següents apartats:

a) Antecedents: Es de ressenyar les circumstàncies personals i familiars del difunt, com la data i lloc de defunció, el seu domicili habitual en el moment de morir, el seu estat civil, el veïnatge civil, que determina el dret aplicable a l'herència, l'existència o no de descendents i ascendents, així com qualsevol altra circumstància rellevant per a la partició hereditària. Igualment s'han d'expressar en aquest apartat les dades referents al títol successori.

b) Inventari: Als antecedents seguirà l'inventari de l'actiu i del passiu, en el qual s'esmentaran separadament els béns i drets integrants de l'actiu i els deutes integrants de l'passiu, en ambdós casos amb indicació del seu respectiu valor.

c) Liquidació de l'herència: Un cop format l'inventari, es procedirà a la liquidació de l'herència i, si escau, de la societat de guanys, en el qual es sumarà expressant el valor de totes les partides de l'actiu i de totes les partides del passiu. Es determinarà el valor net de a massa hereditària restant de l'actiu l'import del passiu. Igualment s'indicarà en aquest apartat el valor de la quota corresponent a cada un dels hereus i, si escau, el valor de la quota corresponent al vidu o a la vídua per a la liquidació de la societat de guanys.

d) Adjudicacions hereditàries: En aquest apartat s'han d'expressar les adjudicacions de béns que es facin a cadascún dels interessats en l'herència.

  • Assessorament i gestió d'herències, llegats i legítimes.
  • Redacció de testaments vitals.
  • Impostos sobre transmissions patrimonials per acceptació d'herència.
  • Tramitació de pensions de viduïtat.
  • Impugnacions d'herències.

El nostre equip d'advocats us ajudarà assessorant-vos en l'elaboració de testaments així com en tots els tràmits necessaris per a realitzar un repartiment de béns d'acord amb els seus interessos.

No dubteu en contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte o demanar el vostre pressupost gratuït sense cap compromís.

Compartir en  
Herència
 
Liquidació d'herències
 
Testament
 
Gestió d'herències
 
Impuostos herències
 

Liquidació d'herències

POSTS

logo ATClogo ANPATAgència Tributària EspanyolaMinisteri de Treball i Asumptes Socials d'EspanyaGeneralitat de Catalunyalogo INE
logo Marc Bernat
www.marcbernat.com
Copyright © 2021 | trading tecno

Aquesta pàgina web fa servir galetes

Les galetes d'aquest lloc web es fan servir per analitzar el trànsit. A més, compartim informació sobre l'ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els quals poden combinar-la amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l'ús que hagi fet els seus serveis. Disposeu de més informació de la